ZASADY I WARUNKI

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 11 grudnia 2022 r.

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do niniejszej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami dotyczącymi jego relacji z nami lub jakichkolwiek produktów lub usług, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienie dodatkowych umów jest sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą kontrolowane i nadrzędne.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków. Samo korzystanie z tej witryny oznacza, że użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyrażenie wyraźnej zgody.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając mu wiadomość e-mail, a użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby takie komunikaty miały formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych na stronie internetowej.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie jest udzielana licencja ani żadne inne prawo wynikające z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, włączać do jakiegokolwiek nośnika elektronicznego, zmieniać, dekompilować, przekazywać, pobierać, transmitować, zarabiać, sprzedawać ani wprowadzać do obrotu jakichkolwiek zasobów tej witryny w jakiejkolwiek formie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (takich jak prawo do cytowania).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, możliwe jest przekazywanie naszego newslettera w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie kontrolujemy ani nie sprawdzamy treści witryn internetowych innych podmiotów, do których łącza znajdują się w niniejszej witrynie. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas popierane lub zatwierdzane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku ujawnienia przez użytkownika danych osobowych osobom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, a także ogólnie przyjęte praktyki internetowe i wytyczne branżowe. Użytkownik nie może korzystać z naszej witryny internetowej lub naszych usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej witryny internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego; ani prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej witrynie internetowej lub w związku z nią.

Surowo zabronione jest angażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub które zakłócają działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej.

8. Rejestracja

Użytkownik może zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu użytkownik może zostać poproszony o wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich haseł i informacji o koncie i zgadza się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani chronionego dostępu do naszej witryny lub usług żadnej innej osobie. Użytkownik nie może zezwalać innym osobom na korzystanie z jego konta w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego haseł lub konta. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować nas, jeśli dowie się o ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta użytkownik nie będzie podejmował prób rejestracji nowego konta bez naszej zgody.

9. Polityka zwrotów i refundacji

9.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż wskazany przez Państwa kurier weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Można skorzystać z załączonego wzoru Formularz odstąpienia od umowyale nie jest to obowiązkowe.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie powiadomimy go o otrzymaniu takiego odstąpienia na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

9.2 Skutki odstawienia

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Odbierzemy towar.

Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektóre produkty nie mogą zostać zwrócone lub wymienione. Poinformujemy Cię, jeśli dotyczy to Twojego konkretnego przypadku.

10. Zgłaszanie pomysłów

Użytkownik nie może przekazywać nam żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które mogą być uważane za jego własność intelektualną, chyba że uprzednio podpisze z nami umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli użytkownik ujawni je nam bez takiej pisemnej umowy, udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, przechowywanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

11. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub zakończyć dostęp użytkownika, tymczasowo lub na stałe, do Witryny lub dowolnej usługi w niej dostępnej. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec niego ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej bądź jakichkolwiek treści, które użytkownik mógł udostępnić w Witrynie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli jakiekolwiek funkcje, ustawienia i/lub Treści, do których się przyczynił lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Użytkownik nie może obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obchodzenia lub omijania jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

12. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z przepisów prawa, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełniają Twoje potrzeby;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość jakiegokolwiek produktu lub usługi zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny spełni jego oczekiwania.

Żadna część niniejszej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii, w przypadku których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym szkody za utratę zysków lub przychodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub baz danych, utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią wynikające z dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy działania nakładającego odpowiedzialność (czy to w ramach umowy, słuszności, zaniedbania, umyślnego wykroczenia, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) jest ograniczona do 500. Limit ten będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i charakteru.

13. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne.

Poważnie traktujemy dane osobowe użytkowników i zobowiązujemy się do ochrony ich prywatności. Nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail użytkownika do przesyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do użytkownika będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy zasady, aby rozwiać wszelkie obawy dotyczące prywatności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Oświadczenie o ochronie prywatności i nasz Polityka plików cookie.

14. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli użytkownik jest niepełnosprawny i nie może uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie, załączając szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

15. Ograniczenia eksportowe/zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treści lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny z naruszeniem przepisów eksportowych obowiązujących we Włoszech.

16. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów na tej witrynie lub za jej pośrednictwem. Możemy również akceptować sponsoring lub inne formy rekompensaty reklamowej od firm. Celem tego ujawnienia jest przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takich jak zasady Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

17. Przydział

Użytkownik nie może cedować, przenosić ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające postanowienia niniejszego punktu będą nieważne.

18. Naruszenia niniejszych warunków

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących nam na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy niniejszy Regulamin, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp użytkownika do Witryny, skontaktować się z dostawcą usług internetowych użytkownika w celu zażądania zablokowania przez niego dostępu do Witryny i/lub podjąć kroki prawne przeciwko użytkownikowi.

19. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

20. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam poniesione szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

21. Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na późniejsze prawo do egzekwowania jakiegokolwiek indywidualnego postanowienia.

22. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane wyłącznie w języku włoskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

23. Umowa kompleksowa

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie, stanowi całość umowy między użytkownikiem a MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

24. Aktualizacja niniejszych warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem wszelkich zmian lub aktualizacji. Data wskazana w górnej części niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za zgodę na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami.

25. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin podlega prawu włoskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów we Włoszech. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać skuteczność intencjom niniejszych Warunków. Nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia.

26. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu, pisząc lub wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: info@puzzle3d.co

Adres:

Puzzle 3D
(MEDDYS SNC)

Via Bologna, 10
25073 Bovezzo (BS)
Włochy

https://puzzle3d.co
support@puzzle3d.co
Tel. +39 371 5394 647