PODMÍNKY

Podmínky byly naposledy aktualizovány 11. prosince 2022.

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tyto webové stránky a na transakce týkající se našich produktů a služeb. Můžete být vázáni dalšími smlouvami týkajícími se vašeho vztahu s námi nebo jakýchkoli produktů či služeb, které od nás obdržíte. Pokud je některé ustanovení dodatečných smluv v rozporu s některým ustanovením těchto Podmínek, mají ustanovení těchto dodatečných smluv přednost a jsou rozhodující.

2. Dluhopisy

Registrací, přístupem nebo jiným používáním těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Pouhým používáním těchto webových stránek berete tyto podmínky na vědomí a souhlasíte s nimi. V některých konkrétních případech vás můžeme požádat také o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto webových stránek nebo elektronickou komunikací s námi souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, mimo jiné včetně požadavku na písemnou formu těchto sdělení.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a datům, informacím a dalším zdrojům zobrazeným nebo přístupným na těchto webových stránkách.

4.1 Všechna práva vyhrazena

Pokud není u konkrétního obsahu uvedeno jinak, není vám udělena licence ani jiné právo vyplývající z autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, začleňovat do jakéhokoli elektronického média, měnit, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžovat, prodávat nebo uvádět na trh jakékoli zdroje těchto webových stránek v jakékoli formě bez našeho předchozího písemného souhlasu, s výjimkou případů a pouze v rozsahu, kdy je jinak stanoveno závaznými zákonnými předpisy (např. právo citovat).

5. Newsletter

Bez ohledu na výše uvedené je možné předat náš newsletter v elektronické podobě dalším osobám, které by mohly mít zájem navštívit naše webové stránky.

6. Majetek třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Obsah webových stránek jiných stran, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami, nekontrolujeme ani nepřezkoumáváme. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným smluvním podmínkám těchto třetích stran. Vyjádřené názory nebo materiály uvedené na těchto webových stránkách nemusí být nutně námi podporovány nebo schvalovány.

Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů ani za obsah těchto stránek. Veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek a souvisejících služeb třetích stran nesete vy. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli způsobem, která vznikne v důsledku poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám.

7. Zodpovědné používání

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími dohodami s námi a platnými zákony a předpisy, jakož i obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše webové stránky nebo naše služby k používání, zveřejňování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který se skládá ze škodlivého počítačového softwaru (nebo je s ním propojen); používat údaje shromážděné z našich webových stránek k jakýmkoli přímým marketingovým aktivitám; ani provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Je přísně zakázáno provádět jakoukoli činnost, která způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost webových stránek.

8. Registrace

Na našich webových stránkách si můžete založit účet. Během tohoto procesu můžete být požádáni o zvolení hesla. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých hesel a informací o účtu a souhlasíte s tím, že svá hesla, informace o účtu ani chráněný přístup k našim webovým stránkám nebo službám nebudete sdílet s žádnou další osobou. Nesmíte umožnit žádné jiné osobě používat váš účet k přístupu na webové stránky, protože nesete odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde prostřednictvím vašich hesel nebo účtu. Pokud se dozvíte o prozrazení svého hesla, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Po uzavření účtu se nebudete pokoušet zaregistrovat nový účet bez našeho svolení.

9. Pravidla pro vrácení peněz a vrácení zboží

9.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy zboží získáte vy nebo třetí strana jiná než vámi určený kurýr do fyzického držení.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Naše kontaktní údaje naleznete níže. Můžete použít přiložený vzor Formulář pro odstoupení od smlouvyale není to povinné.

Pokud tuto možnost využijete, budeme vás o přijetí takového odstoupení neprodleně informovat na trvalém nosiči (např. e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.2 Účinky stažení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Takové vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku takového vrácení peněz nevzniknou žádné náklady.

Zboží si vyzvedneme.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že z práva na odstoupení od smlouvy existují zákonné výjimky, a některé zboží proto nelze vrátit ani vyměnit. Dáme vám vědět, zda se to týká vašeho konkrétního případu.

10. Předkládání nápadů

Nepředkládejte nám žádné nápady, vynálezy, autorská díla ani jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které nám chcete předložit, pokud jsme s vámi nejprve nepodepsali smlouvu o duševním vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám je sdělíte bez takové písemné dohody, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k používání, reprodukci, ukládání, přizpůsobování, publikování, překládání a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli stávajících nebo budoucích médiích.

11. Ukončení používání

Dle vlastního uvážení můžeme kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo ukončit váš přístup k Webovým stránkám nebo jakékoli službě na nich. Souhlasíte s tím, že vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu k Webovým stránkám nebo jejich používání nebo za jakýkoli obsah, který jste na Webových stránkách sdíleli. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že dojde k trvalé ztrátě funkcí, nastavení a/nebo jakéhokoli obsahu, který jste poskytli nebo na který jste se spoléhali. Nesmíte obcházet nebo obcházet, ani se pokoušet obcházet nebo obcházet jakákoli opatření omezující přístup na našich webových stránkách.

12. Záruky a odpovědnost

Žádné ustanovení tohoto oddílu neomezuje ani nevylučuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto webové stránky a veškerý obsah webových stránek jsou poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně se zříkáme veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost obsahu. Nezaručujeme, že:

  • tyto webové stránky nebo naše produkty či služby splňují vaše potřeby;
  • tyto webové stránky budou dostupné nepřetržitě, včas, bezpečně a bez chyb;
  • kvalita jakéhokoli produktu nebo služby, které jste zakoupili nebo získali prostřednictvím těchto webových stránek, splní vaše očekávání.

Nic na těchto webových stránkách nepředstavuje ani nemá za cíl představovat právní, finanční nebo lékařské poradenství jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu, měli byste se obrátit na příslušného odborníka.

Následující ustanovení tohoto oddílu platí v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neomezují ani nevylučují naši odpovědnost ve vztahu k jakékoli záležitosti, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné nebo protiprávní. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody (včetně škod za ztrátu zisku nebo příjmů, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databází, ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí straně vzniknou v důsledku vašeho přístupu na naše webové stránky nebo jejich používání.

S výjimkou případů, kdy je v doplňkové smlouvě výslovně uvedeno jinak, je naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vyplývající z webových stránek nebo v souvislosti s nimi nebo s jakýmikoli produkty a službami prodávanými prostřednictvím webových stránek, bez ohledu na formu žaloby, která odpovědnost zakládá (ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, úmyslného pochybení, deliktu nebo jinak), omezena na 500. Tento limit se vztahuje souhrnně na všechny vaše nároky, žaloby a důvody k žalobě jakéhokoli druhu a povahy.

13. Ochrana osobních údajů

Pro přístup na naše webové stránky a/nebo služby můžete být v rámci registračního procesu požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě. Souhlasíte s tím, že všechny vámi poskytnuté informace budou vždy přesné, správné a aktuální.

Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Vaši e-mailovou adresu nebudeme používat k nevyžádané poště. Veškeré e-maily, které vám zašleme, budou zasílány pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

Vypracovali jsme zásady, které řeší vaše případné obavy o ochranu osobních údajů. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a naše Zásady používání souborů cookie.

14. Přístupnost

Zavazujeme se, že obsah, který poskytujeme, bude přístupný i osobám se zdravotním postižením. Pokud jste zdravotně postižení a nemůžete kvůli svému postižení přistupovat k některé části našich webových stránek, informujte nás o tom a uveďte podrobný popis problému, se kterým jste se setkali. Pokud je problém snadno identifikovatelný a řešitelný v souladu se standardními IT nástroji a technikami, neprodleně jej vyřešíme.

15. Omezení vývozu/splnění právních předpisů

Přístup na webové stránky z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů či služeb prodávaných na webových stránkách nezákonný, je zakázán. Tyto webové stránky nesmíte používat v rozporu s italskými zákony a předpisy o vývozu.

16. Affiliate marketing

Prostřednictvím těchto webových stránek se můžeme zapojit do partnerského marketingu, kdy získáváme procenta nebo provize z prodeje služeb nebo produktů na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Můžeme také přijímat sponzoring nebo jiné formy reklamních kompenzací od společností. Účelem tohoto zveřejnění je splnění zákonných požadavků týkajících se marketingu a reklamy, které se na nás mohou vztahovat, například pravidel Federální obchodní komise Spojených států amerických.

17. Zadání

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo subdodavatelsky převést žádná svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek, ať už vcelku nebo zčásti, na jakoukoli třetí stranu. Jakékoli údajné postoupení v rozporu s tímto oddílem je neplatné.

18. Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto Smluvních podmínek, pokud tyto Smluvní podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na Webové stránky, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na Webové stránky a/nebo podniknutí právních kroků proti vám.

19. Vyšší moc

S výjimkou povinností zaplatit peníze se žádné zpoždění, nesplnění nebo opomenutí kterékoli ze stran při plnění nebo dodržování jakýchkoli povinností podle těchto podmínek nepovažuje za porušení těchto podmínek, pokud a dokud takové zpoždění, nesplnění nebo opomenutí vznikne z příčiny, kterou tato strana nemůže přiměřeně ovlivnit.

20. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, závazky, škody, ztráty a výdaje související s porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí. Neprodleně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

21. Zřeknutí se práva

Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a v jakékoli Smlouvě nebo nevyužití možnosti ukončení Smlouvy se nepovažuje za vzdání se těchto ustanovení a nemá vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakékoli Smlouvy nebo její části, ani na následné právo na uplatnění jednotlivých ustanovení.

22. Jazyk

Tyto podmínky se vykládají a interpretují výhradně v italštině. Veškerá oznámení a korespondence musí být psána výhradně v tomto jazyce.

23. Komplexní dohoda

Tyto podmínky spolu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a zásadami používání souborů cookie představují úplnou dohodu mezi vámi a společností MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

24. Aktualizace těchto podmínek

Tyto podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky, zda nedošlo ke změnám nebo aktualizacím. Datum uvedené v horní části těchto Podmínek je datem poslední revize. Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění těchto změn na těchto webových stránkách. Vaše další používání těchto webových stránek po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za váš souhlas s dodržováním těchto Podmínek a jejich závazností.

25. Volba práva a příslušnosti

Tyto podmínky se řídí italským právem. Veškeré spory týkající se těchto smluvních podmínek podléhají jurisdikci italských soudů. Pokud soud nebo jiný orgán shledá některou část nebo ustanovení těchto Podmínek neplatnou a/nebo nevymahatelnou podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upraveno, vymazáno a/nebo vymáháno v maximálním přípustném rozsahu tak, aby byl naplněn záměr těchto Podmínek. Ostatní ustanovení tím nejsou dotčena.

26. Kontaktní informace

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

V souvislosti s těmito podmínkami nás můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na následující adrese: info@puzzle3d.co.

Adresa:

3D hádanky
(MEDDYS SNC)

Via Bologna, 10
25073 Bovezzo (BS)
Itálie

https://puzzle3d.co
support@puzzle3d.co
Tel. +39 371 5394 647