ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 december 2022.

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op transacties met betrekking tot onze producten en diensten. Mogelijk bent u gebonden aan aanvullende overeenkomsten met betrekking tot uw relatie met ons of tot producten of diensten die u van ons ontvangt. Als een bepaling van de aanvullende overeenkomsten in strijd is met een bepaling van deze Voorwaarden, hebben de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang.

2. Bond

Door deze website te registreren, te bezoeken of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Door deze website te gebruiken, erkent u en stemt u in met deze Voorwaarden. In sommige specifieke gevallen kunnen we u ook vragen om expliciet toestemming te geven.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die op de website worden weergegeven of toegankelijk zijn.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij de specifieke inhoud anders vermeldt, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend onder enig auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat u de bronnen van deze website niet mag gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, opnemen in elektronische media, wijzigen, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen of verhandelen in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in dwingende wettelijke voorschriften (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Niettegenstaande het bovenstaande is het mogelijk om onze nieuwsbrief in elektronische vorm door te sturen naar andere personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het bezoeken van onze website.

6. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen die aan deze website zijn gekoppeld niet. Op producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van deze derden van toepassing. Meningen of materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons onderschreven of goedgekeurd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites. U draagt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en aanverwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van uw bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden.

7. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld en zoals toegestaan door deze Voorwaarden, eventuele aanvullende overeenkomsten met ons en toepasselijke wet- en regelgeving, evenals algemeen aanvaarde online praktijken en brancherichtlijnen. U mag onze website of onze diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die van onze website zijn verzameld gebruiken voor direct-marketingactiviteiten; of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden om activiteiten te ondernemen die schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de website of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoren.

8. Registratie

U kunt zich registreren voor een account op onze website. Tijdens dit proces kan u worden gevraagd om een wachtwoord te kiezen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoorden en accountgegevens en u stemt ermee in uw wachtwoorden, accountgegevens of beveiligde toegang tot onze website of diensten niet met anderen te delen. U mag niet toestaan dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website, omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoorden of account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u ontdekt dat uw wachtwoord openbaar is gemaakt.

Nadat u uw account hebt afgesloten, zult u niet proberen een nieuwe account te registreren zonder onze toestemming.

9. Restitutie- en retourbeleid

9.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de koerier is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing dit contract te herroepen. Onze contactgegevens vindt u hieronder. U kunt het bijgevoegde sjabloon gebruiken Intrekkingsformuliermaar het is niet verplicht.

Als u van deze optie gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op de hoogte stellen van de ontvangst van een dergelijke herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijv. per e-mail).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 Gevolgen van ontwenning

Als u dit contract herroept, betalen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten verschuldigd zijn als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

We halen de goederen op.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Houd er rekening mee dat er enkele wettelijke uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht en dat sommige artikelen daarom niet kunnen worden geretourneerd of geruild. We laten je weten of dit in jouw geval van toepassing is.

10. Indienen van ideeën

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt verstrekken, tenzij we eerst een overeenkomst inzake intellectuele eigendom of een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Als u ons deze informatie verstrekt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

11. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment uw toegang tot de Website of enige dienst daarop tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Website of enige inhoud die u hebt gedeeld op de Website. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling, zelfs niet als functies, instellingen en/of enige inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u hebt vertrouwd, permanent verloren gaan. U mag de toegangsbeperkende maatregelen op onze website niet omzeilen of omzeilen, of proberen deze te omzeilen of omzeilen.

12. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit gedeelte zal een garantie die wettelijk geïmpliceerd is en waarvan het onwettig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en alle website-inhoud wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze website of onze producten of diensten aan uw behoeften voldoen;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze manier;
  • de kwaliteit van een product of dienst die u via deze website aanschaft of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt, dient u een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van schade wegens winstderving of inkomstenderving, verlies of beschadiging van gegevens, software of databases, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) die u of een derde heeft geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullende overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of worden verkocht, ongeacht de vorm van de actie waarbij de aansprakelijkheid wordt opgelegd (hetzij contractueel, op basis van billijkheid, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot 500. Deze beperking geldt voor al uw vorderingen, acties en rechtsvorderingen van welke aard dan ook. Deze limiet geldt in totaal voor al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

13. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten kan u worden gevraagd om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en up-to-date is.

Wij nemen uw persoonlijke gegevens serieus en zetten ons in om uw privacy te beschermen. Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde post. Elke e-mail die wij naar u sturen, zal alleen in verband staan met de levering van overeengekomen producten of diensten.

We hebben een beleid ontwikkeld om eventuele zorgen over uw privacy weg te nemen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en onze Cookiebeleid.

14. Toegankelijkheid

We streven ernaar de inhoud die we aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Als je een handicap hebt en geen toegang kunt krijgen tot een deel van onze website als gevolg van je handicap, laat ons dit dan weten door een gedetailleerde beschrijving te geven van het probleem dat je hebt ondervonden. Als het probleem gemakkelijk te identificeren en op te lossen is met behulp van IT-hulpmiddelen en -technieken die aan de industrienorm voldoen, zullen we het probleem onmiddellijk oplossen.

15. Exportbeperkingen/Wettelijke naleving

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de Inhoud of de aankoop van producten of Diensten die op de website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Italië.

16. Affiliate marketing

Via deze website kunnen we deelnemen aan affiliate marketing waarbij we een percentage of commissie ontvangen op de verkoop van diensten of producten op of via deze website. We kunnen ook sponsoring of andere vormen van reclamevergoeding van bedrijven accepteren. Het doel van deze openbaarmaking is om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de regels van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten.

17. Opdracht

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke voorgenomen overdracht in strijd met dit artikel is nietig.

18. Inbreuken op deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, indien u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de Website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de Website te blokkeren en/of juridische stappen tegen u nemen.

19. Overmacht

Met uitzondering van verplichtingen om geld te betalen, zal geen enkele vertraging, mislukking of nalatigheid van een van de partijen om een van haar verplichtingen uit hoofde hiervan uit te voeren of na te komen, worden beschouwd als een schending van deze Voorwaarden indien en zolang een dergelijke vertraging, mislukking of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van die partij.

20. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

21. Verklaring van afstand

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Voorwaarden en in een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Voorwaarden of een Overeenkomst of een deel daarvan, of het daaropvolgende recht om een afzonderlijke bepaling af te dwingen.

22. Taal

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend in het Italiaans geïnterpreteerd en geïnterpreteerd. Alle kennisgevingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal opgesteld.

23. Alomvattende overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC met betrekking tot uw gebruik van deze website.

24. Deze algemene voorwaarden bijwerken

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw plicht om deze Algemene voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen of updates. De datum die bovenaan deze Algemene voorwaarden staat, is de laatste herzieningsdatum. Wijzigingen in deze Voorwaarden en Bepalingen worden van kracht wanneer dergelijke wijzigingen op deze website worden gepubliceerd. Wanneer u deze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of updates, betekent dit dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan deze Voorwaarden.

25. Rechtskeuze en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de wetten van Italië. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Italië. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt geacht onder toepasselijk recht, dan zal een dergelijk deel of dergelijke bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan, zodat de intentie van deze Algemene Voorwaarden wordt verwezenlijkt. Andere bepalingen blijven onaangetast.

26. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@puzzle3d.co

Adres:

3D-puzzels
(MEDDYS SNC)

Via Bologna, 10
25073 Bovezzo (BS)
Italië

https://puzzle3d.co
support@puzzle3d.co
Tel. +39 371 5394 647